Visar alla blogginlägg från: juni 2016

Stokab med i arbetet för ny standard för säkrare fibernät

Postad av: SmartSthlm,

Nu finns en gemensam branschstandard för hur man bygger en robust och säker fiberinfrastruktur. Stockholms stads fiberbolag Stokab är en av nätaktörerna som varit med att ta fram nya fiberstandarden.

Ett snabbt accelererande antal hushåll och företag i Stockholm och resten av landet når internet via fiber. Stockholm är tack vare det egna fiberbolaget Stokabs konkurrensneutrala svartfibernät en av världens mest fiberuppkopplade städer.

Nu har Post- och telestyrelsen, PTS, Stadsnätsföreningen, Stokab och ett stort antal andra fibernätsaktörer tagit initiativet till en ny gemensam branschstandard för hur man bygger robusta och driftsäkra fibernät.

Standarden specificerar en lägsta godtagbar nivå för hur man planerar, projekterar, bygger och dokumenterar ett driftsäkert fibernät. I den gemensamt utarbetade standarden finns detaljerade specifikationer för exempelvis förläggningsmetoder, materialval och metoder för att bygga robusta noder.

Den gemensamma grundstandarden vänder sig främst till mindre aktörer, exempelvis byalag och samfälligheter som bygger egen fiberinfrastruktur. Redan nu planeras nästa steg där fiberaktörer även ska kunna dokumentera sin kompetensnivå genom certifiering, en möjlighet som saknas idag. Planen är att de första företagen ska kunna certifiera sig under hösten. Under första halvan av nästa år ska även individer kunna certifiera sig och få utbildningsbevis.

Alla specifikationer som ingår i den nya fiberstandarden kan laddas på den nystartade sajten robustfiber.se.

Kategori: Okategoriserade


Därför jobbar stadens nya it-organisation bimodalt – ökat fokus på små och snabbfotade digitaliseringsprojekt

Postad av: SmartSthlm,

Nu är den nya organisationen för digital utveckling i Stockholms stad på plats. Uppdraget: att bereda väg för ett stort antal nya små och snabbfotade digitaliseringsprojekt ute i verksamheterna – och samtidigt fortsätta driva stadens allra största it-projekt som sträcker sig över flera år.

För att klara detta är den nya organisationen redan från början anpassad för att kunna arbeta i två hastigheter samtidigt, ett så kallat bimodalt arbetssätt, berättar stadens CIO Ann Hellenius.

Det bimodala arbetssättet, som ursprungligen utvecklades av teknikforskningsföretaget Gartner, handlar om att organisera it-avdelningen för att arbeta parallellt med utvecklingen av både långsiktiga och små, kortsiktiga digitaliseringsprojekt.

Ytterst handlar det om att framtidssäkra att en stor organisation som Stockholms stad, där ofta de riktigt stora och långsiktiga it-projekten traditionellt stått i fokus, också kan understödja de små och verksamhetsnära digitaliseringsprojekten på bästa sätt. De små, innovativa och snabbrörliga digitaliseringsprojekten blir en allt viktigare komponent i strävan att ta stadens digitala tjänster till nästa nivå.

Det första steget mot att införa den nya bimodala organisationen tog Ann Hellenius när hon i början av året avvecklade stadens centrala it-avdelning och ersatte den med avdelningen för digital utveckling. Avdelningen är uppdelad i fem enheter med varsitt ansvarsområde:

* Stab och digital kommunikation

* Strategi och styrning

* Digital förnyelse

* Teknisk utveckling och förvaltning

* Utredning och avtal

Samtidigt tillsattes också ett särskilt digitaliseringsråd med toppchefer från olika delar av stadens verksamhet och med biträdande stadsdirektör Anders Carstorp som ordförande.

Det nya sättet att arbeta med digitalisering och it-utveckling är nödvändigt för att Stockholms stad i en allt mer snabbföränderlig omvärld ska klara av att utveckla medborgarservicen och bli världens smartaste stad, menar Ann Hellenius.

- Det handlar om att omdefiniera vår roll. Digitalisering i vår organisation handlar om att visa på möjligheter, vara dirigent samt stimulera och snabba på utvecklingen snarare än att styra med regelverk och begränsningar. Alldeles för många it-avdelningar har traditionellt haft alltför mycket fokus på att styra utifrån riktlinjer för vad som inte får göras. Vi behöver givetvis ha tydliga säkerhetsrutiner i vår it-verksamhet, men detta finns redan på plats i Stockholms stad, säger Ann Hellenius.

Ett av hennes viktigaste övergripande mål är att göra en stor organisationen som Stockholms stad, bättre rustat att fånga upp och understödja alla små, snabbrörliga och innovativa digitaliseringsprojekt i stadens förvaltningar och bolag.

- Men vi hade aldrig kunnat genomföra den här förändringen om det inte varit så att vi redan har en stabil drift av de största systemen hos våra leverantörer. Det är något som måste finnas i grunden för att vi verkliga ska kunna lägga fokus på innovation och strategiska frågor, säger Ann Hellenius.

En framgångsfaktor för att arbeta med små och snabbfotade digitaliseringsprojekt, parallellt med de stora och långsiktiga systemfrågorna är det bimodala arbetssättet. I nästa bloggpost om  Stockholms stads nya it-organisation berättar Christer Forsberg Philip, chefen på enheten för digital förnyelse, mer om hur det bimodala arbetssättet fungerar i praktiken och hur det kan underlätta finansieringen av små innovativa digitaliseringsprojekt i Stockholm stad.

Kategori: Okategoriserade


Stockholms verktyg för självskattning av it-kompetens i skolan lyfts i riksdagsrapport

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stads verktyg för självskattning av it-kompetens i skolan lyfts fram i en forskningsgenomgång om digitalisering i skolan som riksdagens utbildningsutskott låtit göra.

Stockholms stad var först i landet med ett verktyg där lärare och skolledare kan skatta sin egen eller skolans digitala mognad, skriver rapportförfattarna i utbildningsutskottets forskningsgenomgång om skolans digitalisering, där självskattningsverktyget beskrivs utförligt.

Självskattningsverktyget togs fram genom workshops och intervjuer med representanter från en mängd olika funktioner inom Stockholms skolor. Idag används verktyget bland stadens cirka 12 000 lärare inom grund- och gymnasieskolan som en del av det ordinarie kvalitetsarbetet. Samtliga gymnasieskolor har höjt sin digitala mognad sedan de börjat använda självskattningsverktyget. Störst är kunskapshöjningen när det gäller kunskapsdelning och användning av digitalt innehåll i undervisningen. Här ligger höjningen på i snitt runt 30 procent.

Även Stockholms stads sätt att arbeta med kvalitativ analys i skolan omnämns i utbildningsutskottets rapport.

Flera studier visar visserligen att användningen av läsplattor och bärbara datorer gett positiva effekter på undervisning och lärande, exempelvis i form av ökad motivation och ökat intresse för studier hos eleverna. Dock finns bara ett fåtal undersökningar där mätbara positiva effekter kunnat bevisas.  Och digitala verktyg i sig ger ingen förändring, det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man kan se de positiva resultaten, konstaterar rapportförfattarna efter forskningsgenomgången.

- Det är viktigt att reformer grundas på vedertagen kunskap och digitaliseringen i skolan är ett eftersatt och mycket angeläget område, säger utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (s).

Även Betty Malmberg (m), ordförande i utbildningsutskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering delar uppfattningen.

- Det här är värdefull kunskap för utskottets arbete med frågor som rör digitalisering i skolan, säger hon.

Läs hela forskningsrapporten här.

 

Kategori: Okategoriserade


Stockholm stad med i SKL:s program för smartare välfärd

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stad är en av tio utvalda kommuner som ska delta i SKL:s (Sveriges Kommuner och landsting) förändringsprogram LEDA för smartare välfärd, inriktning skola och lärande. Syftet är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar.

Stockholms stad har valts ut för:

  • Det etablerade utvecklingsarbetet: Digitalt lyft för bättre lärande.
  • Projektet 1:1 2016 med målet att skapa förståelse för hur man kan arbeta med digitala verktyg i undervisningen.
  • Arbetet med det egenutvecklade verktyget för självskattning för att bedöma och öka skolors it-mognad.

– Att bli utvald till LEDA ger oss möjligheter att fortsätta den digitala utvecklingen i våra skolor. Våra digitala projekt 1:1 2016 och verktyg för självskattning går in i förvaltning. LEDA ger oss chansen att vässa arbetssätt och fortsätta utveckla modeller och metoder för att effektivisera digitaliseringsarbetet och utveckla undervisningen. Vi ska också arbeta med lärprocesser och undervisningen för att säkerställa kompetensförsörjningen, säger Tony Mufic, utbildningsdirektör i Stockholms stad.

Det är SKL som i samarbete med Vinnova, initierat ett förändringsledningsprogram för att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Programmet ska identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling och vad som kan stå i vägen.

– Jag är stolt över stadens alla digitala satsningar. Det är glädjande att vi nu får en bra chans att reflektera över det arbete som gjorts, att analysera och hitta fler framgångsfaktorer. Tillsammans med andra kommuner i framkant kan vi utbyta erfarenheter, formalisera metoder och hitta nya vägar framåt. Vi har mycket att lära, men också en hel del kunskap att dela med oss av, säger it-direktör Ann Hellenius Stockholms Stad.

Här är samtliga kommuner som valts ut inom inriktning Skola och lärande: Botkyrka, Härryda, Lidingö, Linköping, Malmö, Nordmaling, Sollentuna, Stockholms stad, Uddevalla, Umeå, Uppsala.

Genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av ny teknik avser programmet att gynna vidare utveckling inom alla kommuner. Programmet kommer att knyta till sig den bästa expertisen från akademin, offentlig och privat sektor för att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet.

LEDA för smartare välfärd innehåller två inriktningar: Skola och lärande i en digital värld och Hälsa och omsorg i en digital värld. SKL har valt ut 10 kommuner inom varje inriktning och två kommuner som kommer att delta i båda. Dessa kommuner kommer att få stöd i att vässa sitt digitaliseringsarbete genom att ta del av varandras och andras framgångar och lärdomar.

FAKTA

Projektet 1:1 2016
I projektet 1:1, 2016 är målet att alla lärare och bibliotekarier ska höja sin kompetens för att kunna utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg.

Projektet verktyg för självskattning
Verktyget för självskattning skattar grund- och gymnasieskolor själva sin digitala kompetens inom olika områden. Verktyget föreslår utifrån resultatet konkreta åtgärder som blir grunden i en handlingsplan för att höja den digitala mognaden och förbättra användningen av IT i undervisningen.

Kategori: Okategoriserade


Fokus på miljösmarta resor på Smart City Sprint Hack

Postad av: SmartSthlm,

En ”spelifierad” reseplanerare som belönar stockholmarnas miljösmarta resval, ett lågprisanpassat system för smarta soptunnor och vidareutvecklade väderappar. De 23 deltagande lagen i den pågående it-utvecklartävlingen Smart City Sprint Hack visade upp en lång rad exempel på hur Stockholms stads öppna data kan användas i nya innovativa tjänster.

På onsdagen var det dags för en ny rond i Smart City Sprint Hack, tävlingen där it-utvecklare bygger nya tjänster av öppen data från Stockholm stad. Uppgiften i den här tävlingsronden är att bygga innovativa digitala tjänster på temat ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Ett flertal tävlingsbidrag tog sikte på effektiviserad energianvändning och att stimulera stockholmarna att välja de mest miljösmarta resealternativen.

Ett exempel på det senare är en kombinerad reseplanerar- och spelapp som är utvecklarföretaget Riverlabs tävlingsbidrag.

- Appen hjälper användaren att göra miljösmarta val när de reser mellan olika platser i Stockholm, säger Axel Nathorst-Böös, en av utvecklarna i teamet.

Appen presenterar precis som andra reseplanerare olika resealternativ för användaren. Men den innehåller också ett tydligt spelmoment där användaren samlar poäng genom att välja det miljömässigt bästa alternativet för sin resa. Även resealternativ som undviker köer och trafikstockningar i rusningstid belönas med extrapoäng. De ihopsamlade poängen kan sedan användas för att få rabatt när man köper sitt nästa månadskort i kollektivtrafiken.

- Grundtanken är att du ska bli ekonomiskt belönad genom de miljömässiga val du gör i ditt resande, säger Axel Nathorst-Böös.

En annan videareutveckling av de traditionella reseplanerarapparna presenterades av it-konsultföretaget ÅF:s utvecklarteam. Deras ingång är att reseplaneraren med hjälp av öppen data ska bistå användaren med betydligt mer än bara att visa vägen mellan två platser.

- Om du exempelvis behöver åka till en akutmottagning får du i den här appen upp en karta med aktuell kötid till samtliga akutmottagningar i närheten av din position. När du valt mottagning får du det bästa resealternativet med tanke på den aktuella trafiksituationen, berättar Linus Lejon, utvecklare på ÅF.

- Den här typen av kötidsdata finns ju redan hos väldigt många offentliga serviceinrättningar och butiker. Det är ett väldigt litet steg rent teknisk att också göra den tillgänglig i utvecklingen av nya tjänster, säger Daniel Olsson, systemarkitekt på ÅF.

Med hjälp av öppen väderdata kan deras reseplanerarapp också föreslå om du exempelvis ska cykla eller åka kollektivt till arbetet på morgonen beroende på risken för regn.

Företaget Real IT:s visade upp ett system med smarta soptunnor och miljöoptimerad soptömning. Systemet använder lågprissensorer som kommunicerar på olicensierade radiofrekvenser för att hålla koll på när soptunnor eller papperskorgar börjar bli fulla och måste tömmas. När en sensor skickar signal om att tunnan är full räknar systemet fram den kortaste och mest bränslesnåla rutten för de sopbilar som tömmer tunnorna.

- Istället för att betala en fast avgift för att få soptunnan tömd en gång i veckan, betalar du bara när tunnan är full. Det är en tjänst som i alla jag själv saknar i dag, säger Daniel Ehrf på Real IT.

Ett av de tävlande lagen, finska utvecklarföretaget Industryhack, kom till Smart City Sprint Hack med en lösning för hur Stockholms stad själv skulle kunna presentera delar av sina öppna dataflöden på egna Facebooksidor.

I ett annat tävlingsbidrag visades en vidareutveckling av traditionella väderappar, där användaren får en notifiering i mobilen om det exempelvis kommer att börja regna inom den närmaste tiominutersperioden där han eller hon befinner sig. Väderappen visar därefter vägen till närmaste plats där man kan söka skydd för att slippa bli blöt.

Kartor av olika slag är en av grundstenarna i många mobiltjänster. Utvecklarteamet Internet of fun visade upp en Minecraft-liknande ”spelversion” av Stockholmskartan, tänkt att användas i vissa typer av tjänster som ett roligare och mer dynamiskt alternativ till vanliga kartor.

När de 23 deltagande lagen i slutet av tävlingsdagen själva röstade fram vilket bidrag som gjort den bästa presentationen vann Watt-s, en solcellstjänst där man kan spara elöverskott från egna solceller och få tillbaka det i form av återbäring.

Även om du inte deltog i Smart City Sprint Hack kan du fortfarande vara med i Open Stockholm Award. Mer information hittar du här.

Foto: Elias Ljungberg (bildgalleriet och bilden högst upp)

Kategori: Okategoriserade


Smarta trafikljus är bättre för miljön

Postad av: SmartSthlm,

Trafikstyrningen i Stockholm är en av de bästa i världen. Med målet om ett mer klimatsmart Stockholm prioriteras stombusslinjer vid trafikljus för att minska restiden med kollektivtrafik.

Det rullar många fordon på Stockholms gator. För att bussar i kollektivtrafiken ska hålla tidtabellen oavsett trafiksituation prioriteras de blå bussarna, de så kallade stombusslinjerna.

Det innebär att de bussar som ligger en minut eller mer efter tidtabellen kan få förtur vid trafikljusen.

Bussarna skickar en begäran till trafiksignalens styrapparat via bussens radiosystem, där avancerad teknik finns inbyggd i systemet.  Bussar spåras via GPS och utöver det har staden drygt 4000 detektorer i marken för att spåra av fordon – bilar, bussar, cyklar, spårvagn.

När bussarna får förtur vid trafiksignalerna blir restiden på bussen kortare och de minskade väntetiderna ger minskad miljöpåverkan.

Trafikkontoret prioriterar att ha ett väl fungerande system för kollektivtrafiken i Stockholm. Arbetet fortsätter med att ytterligare förbättra framkomligheten. Det sker, förutom genom åtgärder i signalstyrningen, även med utbyggnad av reserverade kollektivkörfält på strategiska sträckor och andra fysiska åtgärder i trafikmiljön.

Kategori: Okategoriserade


Stockholm åter i topp i rankning av världens it-smartaste städer

Postad av: SmartSthlm,

Stockholm placerar sig återigen på toppositionen i Ericssons återkommande rankning av världens it-smartaste städer, Networked Society City Index.

Ericssons globala rankning av världens it-smartaste städer baserar sig på en lång rad mätpunkter och jämförelser inom två huvudområden – graden av it-mognad och hur staden använder digitalisering för att åstadkomma en långsiktigt hållbar stadsutveckling. 41 storstäder ingår i Ericssons återkommande index.

Stockholm placerar sig som etta i den totala sammanvägda rankningen, före London, Köpenhamn, Singapore och Paris.  Stockholm knep topplaceringen även förra gången Ericsson genomförde rankningen 2014.

De städer som bakom Stockholm och London som klättrat mest i årets upplaga av Networked Society City Index är Barcelona, Istanbul och Jakarta, medan Hong Kong, Moskva och Dubai samtliga fallit sedan den förra mätningen 2014.

Läs hela undersökningen här.

Kategori: Okategoriserade


Stockholms stad störst på öppen data

Postad av: SmartSthlm,

Stockholms stad är ohotad etta bland landets kommuner när det kommer till öppen data. Det framgår av en ny rapport om öppen data som Internetstiftelsen, IIS, lägger fram idag.

Stockholm stad står ensamt för nästan en tredjedel av all öppen data som landets kommuner tillsammans gjort tillgänglig för it-utvecklare som vill utveckla nya digitala tjänster, enligt rapporten. Uppgiften grundar sig på en kartläggning som PWC genomförde 2014.

Internetstiftelsens rapport pekar också ut Stockholms stads öppen data-tävling Open Stockholm Award som en faktor som bidrar till stimulera nya idéer för hur it-utvecklare kan använda myndigheternas öppna datakällor.

Även Helsingborg, Örebro och Sundsvall är kommuner som kommit långt i öppen data-utvecklingen, enligt rapporten. Efter Stockholms stad är Örebro den kommun som erbjuder flest öppna datakällor, runt 150 stycken. En del i satsningen Öppna Helsingborg som lyfts fram i rapporten är ett stadstäckande sensornät där olika typer av insamlad mätdata ska delas mellan offentliga aktörer, privatpersoner och företag.

Men vid en internationell jämförelse ligger svenska myndigheter inte i topp när det gäller öppen data. Danmark, Norge och Finland hamnar samtliga före Sverige i den återkommande rankningen Global Open Data Index som görs av den ideella öppen data-organisationen Open Knowledge Foundation. I den rankningen placerar sig Sverige strax utanför topp-tio-listan, medan Danmark rankas som näst bäst i världen på öppen data efter Storbritannien.

Ett skäl till att Danmark placerar sig främst bland de nordiska länderna är att landet antagit en nationell strategi för att öka tillgängligheten av myndighetsdata, enligt Internetstiftelsens rapport.

Kategori: Okategoriserade


Less than one week to go to the Smart City Sprint Hack

Postad av: SmartSthlm,

The Smart City Sprint Hack is the first hackathon of Open Stockholm Award 2016 and will take place on June 22nd. With less than one week to go, expectations are high. 20 teams have applied and been admitted to the hackathon where they will use open data to develop digital solutions for a financially sustainable and climate-smart Stockholm.

“Stockholm has a vision of become smartest city in the world by 2040. And by smart, it means a better place to work and live for all its citizens. Activities like this, where we invite the creative community to help create solutions, aims to get the city, and the people who live here, closer to its vision,” explains Tetiana Siianko, project manager for the hackathon.

What outcome are you hoping to see?
“We hope to see real solutions. Not incomprehensible concepts, but realizable solutions that can be implemented so that we as a citizens can see the difference.”

What about the sprint hack are you looking the most forward to?
“Smart City Sprint Hack is a little bit different from other hacks that you might have been to. First of all, we have invited entrepreneurs and other creative companies. We accept teams only (while the usual is individuals) and participants must use the City’s open data either alone or in combination with their own data (from e.g. sensors) in their solutions. And on top of that we have an unusual structure of the hack (two hours pre-hack meetup on June 15th for ideation and a five hour sprint hack on June 22nd). Taking all this into account, I am really looking forward to see how this different approach will change the variety of solutions that the participants will create.”

Read more about Open Stockholm Award here and the Smart City Sprint Hack here.

Kategori: Okategoriserade


Nästa etapp i Smart City Sprint Hack på onsdag

Postad av: SmartSthlm,

På onsdag är det dags för nästa etapp i Smart City Sprint Hack som är en del av Open Stockholm Award, där över 100 utvecklare tävlar om att bygga de bästa nya it-tjänsterna baserade på Stockholms stads öppna data.  Men tävlingen, som går i mål sent i höst, smygstartades redan i veckan av Stockholms stads CIO Ann Hellenius.

- Vi vill lära från er, sa hon till de it-utvecklare som samlats för att vara med i tävlingen.

Ann gav  en grundlig genomgång av de utmaningar som Stockholms stad står inför och hur digitalisering och nya typer av it-tjänster behövs för att överbrygga problemen.

- Stockholm är en de städer i Europa som växer snabbast. Det innebär exempelvis nya miljömässiga utmaningar. Vi tror att digitaliseringen kan ge oss fler nya lösningar inom miljö och ekologisk hållbarhet.

En stor del av deltagarna på Smart City Sprint Hack Open Stockholm Award unga it-utvecklare på olika företag i startup-sektorn. Mer än hälften av tävlingsdeltagarna är kvinnor.

Foto: Elias Ljungberg

Kategori: Okategoriserade